1. Obiectul contractului
  1. Obiectul contractului constă în stabilirea condițiilor generale de vânzare de către YouDeal a unor Vouchere pentru produsele și/sau serviciile PARTENERULUI, prin intermediul platformei online YouDeal.ro, către Clienții YouDeal. În sensul prezentului contract, Clienții YouDeal sunt persoanele fizice sau persoanele juridice care accesează platforma online www.YouDeal.ro în vederea achiziționării unuia sau mai multor Vouchere promovate și puse spre vânzare de către YouDeal (denumiți în continuare „Clienți YouDeal”).
  2. Voucherul reprezintă un cupon valoric în baza căruia Clienții YouDeal beneficiază de achiziționarea de produse și/sau servicii ale PARTENERULUI.
  3. Produsul și/sau serviciul descris în Voucher împreună cu prețul publicat (cu/fără discount) reprezintă oferta PARTENERULUI (denumită în continuare „Oferta”).
 2. Încheierea contractului
  1. Prezentul contract se încheie în mod valabil între părţi prin acordul lor de voinţe asupra elementelor descrise în cuprinsul contractului. Contractul se încheie prin mijloace electronice (online) şi produce efecte de la momentul acceptării lui de către PARTENER, prin mijloacele tehnice descrise în prezentul document.
 3. Durata contractului
  1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de un an, începând cu data semnării electronice a acestuia de către PARTENER, respectiv prin acceptarea clauzelor contractuale prin mijloace tehnice. În situația în care niciuna dintre părți nu solicită încetarea contractului cu cel puțin 30 de zile anterior expirării termenului, contractul se va prelungi automat cu perioade succesive, egale cu durata inițială.
 4. Preț. Modalități și Condiții de plată
  1. Pentru serviciile prestate PARTENERULUI, YouDeal va încasa un comision de 30% din valoarea nominală a fiecărui Voucher vândut pentru PARTENER către un Client Unic. În sensul prezentului contract, Clientul Unic este Clientul YouDeal care achiziționează prin intermediul platformei online Youdeal.ro un Voucher pentru o singură Ofertă (denumiți în continuare „Clienți Unici”). În anumite circumstanţe, cum ar fi un volum mare de oferte / volum mare de vânzări, YouDeal va putea acorda beneficii PARTENERULUI, prin diminuarea procentului menționat. Reducerea astfel oferită nu este o obligație a YouDeal, acordarea rămânând la libera sa apreciere. Beneficiul constând în reducerea comisionului se va reflecta în factura emisă și nu reprezintă o modificare a termenilor și condițiilor, respectiv a prezentelor clauze contractuale.
  2. În situația în care, ulterior primei achiziții, Clienții Unici achiziționează unul sau mai multe Vouchere suplimentare pentru aceeași Ofertă, YouDeal va încasa un comision de 15% din valoarea nominală a fiecărui Voucher vândut pentru PARTENER către aceștia (denumiți în continuare „Clienți Recurenți”). Acest comision va fi încasat de către YouDeal pentru fiecare Voucher achiziționat de către Clienții Recurenți, indiferent de numărul total de Vouchere achiziționate. Prezentul articol nu exclude aplicarea prevederilor art. 4.1. de mai sus, YouDeal fiind îndreptățit să încaseze cumulativ aceste comisioane în funcție de numărul de Vouchere vândute pentru PARTENER.
  3. În cazul în care Clienții Recurenți nu achiziționează cel puțin un Voucher în termen de 12 luni de la data ultimei achiziții, aceștia vor fi considerați Clienți Unici, devenind aplicabile prevederile art. 4.1 din prezentul Contract.  
  4. YouDeal va face plata PARTENERULUI pentru fiecare Voucher valabil care a fost validat de către acesta, pentru produsele și/sau serviciile PARTENERULUI, exceptând comisionul aferent stabilit conform prezentului Contract.
  5. Suma datorată PARTENERULUI va fi plătită după cum urmează: LUNAR, în maxim 30 zile de la trimiterea listei de vouchere validate de către PARTENER. Ziua de decontare YouDeal va fi ziua de Miercuri a fiecărei săptămâni sau în următoarea zi lucrătoare dacă Miercuri este o zi de sărbătoare legală.    
  6. PARTENERUL este responsabil pentru plata tuturor impozitelor ce rezultă din vânzarea produselor și/sau serviciilor sale oferite utilizatorilor YouDeal pe website-ul www.YouDeal.ro.
  7. PARTENERUL este obligat, pe baza raportului/listei Voucherelor ce îi va fi transmisă de către YouDeal, să înregistreze în contabilitatea proprie venitul și TVA colectată aferente Voucherelor vândute și răscumpărate.
  8. YouDeal va emite pe numele PARTENERULUI factura aferentă Comisionului reținut în baza prezentului contract.
 5. Ofertele PARTENERULUI.
  1. În temeiul prezentului contract, pe durata derulării acestuia, PARTENERUL are posibilitatea transmiterii spre publicare a mai multor oferte de vânzare produse și/sau servicii, care se vor regăsi pe platforma youdeal.ro sub forma unor Vouchere ce vor putea fi achiziționate de către Clienții YouDeal.
  2. Ofertele PARTENERULUI se vor transmite către YouDeal prin mijloace electronice, prin completarea câmpurilor destinate Ofertei din contul YouDeal al PARTENERULUI. Pentru fiecare produs/serviciu se vor completa în mod obligatoriu toate mențiunile stabilite.
  3. YouDeal își rezerva dreptul de a refuza publicarea oricărei oferte a PARTENERULUI, fără a fi necesară motivarea acestui refuz.
  4. În situația în care oferta transmisă spre publicare este validată de către YouDeal și urmează a fi publicată, aceasta din urmă va confirma PARTENERULUI acceptul de publicare.
  5. Fiecare ofertă transmisă spre publicare de către PARTENER, pe platforma online youdeal.ro, trebuie menţinută, din raţiuni de predictibilitate, pentru cel puţin 90 de zile. Dacă PARTENERUL doreşte să renunţe la o ofertă, trebuie să notifice YouDeal în acest sens cu cel puţin 30 de zile înainte de data de la care se doreşte retragerea ofertei de pe platformă, dar nu mai devreme de 90 de zile de la publicarea ofertei.
  6. YouDeal va putea retrage de la publicare orice ofertă a PARTENERULUI, indiferent de termenul scurs de la data publicării și fără a fi necesară motivarea acestei retrageri.
 6. Obligațiile Părților:
  1. Obligațiile YouDeal:
   1. Voucherele PARTENERULUI vor fi vândute şi promovate pe platforma online YouDeal.ro, conform prevederilor prezentului contract.
   2. YouDeal vinde aceste Vouchere, fiind un intermediar între PARTENER și UTILIZATORUL FINAL (Clientul YouDeal).
   3. YouDeal se obligă să transmită PARTENERULUI lunar, un raport cu Voucherele validate prin intermediul platformei youdeal.ro.
   4. La cererea PARTENERULUI, YouDeal se obligă să transmită acestuia, lunar, dovada numărului de Vouchere validate (Listă Vouchere ), precum și perioada în care acestea s-au vândut.
  2. Obligațiile PARTENERULUI:
   1. PARTENERUL se obligă să ofere spre vânzare către Clienții YouDeal produsele și/sau serviciile stabilite prin intermediul Ofertelor.
   2. PARTENERUL autorizează YouDeal să emită, să promoveze şi să vândă voucherele în numele PARTENERULUI, în conformitate cu clauzele prezentului Contract și a Ofertelor transmise spre publicare.
   3. PARTENERUL este unicul responsabil pentru conformitatea și calitatea serviciilor prestate și a produselor achiziționate de către Clienții YouDeal. De asemenea, PARTENERUL este unicul responsabil pentru corectitudinea informațiilor referitoare la serviciile și produsele oferite spre vânzare (inclusiv cu privire la informațiile cuprinse în Oferta), precum și pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Voucherele vândute.
   4. PARTENERUL este unicul responsabil pentru orice eventuale daune solicitate de către Clienții YouDeal în calitate de cumpărători ai Voucherelor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Voucherele vândute.
   5. PARTENERUL acceptă faptul că Voucherul poate fi înstrăinat de către Clientul YouDeal către o terţă persoană care va beneficia de produsele și/sau serviciile aferente Voucherului în aceleaşi condiţii ca şi cumpărătorul iniţial. Părțile convin faptul că elementul esențial al Voucherului este codul acestuia și nu numele înscris pe acesta.
   6. PARTENERUL se obligă să valideze Voucherele prin introducerea codului acestora în câmpurile special destinate de pe platforma YouDeal.ro. În sensul prezentului Contract, un Voucher validat înseamnă acel Voucher pe care beneficiarul final l-a prezentat PARTENERULUI în vederea cumpărării bunului și/sau prestării serviciului descris în respectivul Voucher. YouDeal va face plata către PARTENER doar pentru Voucherele care au fost validate în termen de 3 luni de la achiziționarea acestora de către Clientul YouDeal. Voucherele nevalidate în conformitate cu prevederile prezentului Contract nu vor fi plătite PARTENERULUI.
   7. PARTENERUL garantează că este autorizat să vândă produsele și/sau serviciile oferite. Acesta este singurul responsabil cu privire la legalitatea desfăşurării activităţilor sau vânzării produselor aferente Voucherului achiziționat de către Clientul YouDeal.
   8. PARTENERUL se obligă să se conformeze Termenilor şi Condițiilor YouDeal așa cum sunt prezentate pe website-ul YouDeal.ro, precum și legilor române care guvernează garanțiile, tichetele cadou, cupoanele etc.
   9. PARTENERUL își dă acordul ca YouDeal să aibă dreptul de a utiliza imaginile grafice, textele și alte informații ale sale, furnizate către YouDeal în scopul promovării serviciilor/ ofertelor, pe durata desfăşurării Ofertei conform prezentului Contract. Aceste elemente rămân proprietatea PARTENERULUI, care poate formula oricând o solicitare în vederea încetării folosirii acestora, în condițiile de notificare prevăzute în prezentul Contract.
   10. Prezentul Contract nu poate fi cesionat, precum nici obligaţiile asumate de către PARTENER prin acceptarea acestor condiţii nu pot fi cesionate terţilor.
 7. Încetarea contractului
  1. De comun acord, părţile contractante pot înceta prezentul contract oricând.
  2. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia vreunui tribunal arbitral sau vreunei instanţe judecătoreşti, fiind suficientă doar o notificare transmisă de către părţi în acest sens, în oricare din următoarele cazuri:
   • fiind notificată despre neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiilor sale contractuale, partea contractantă în culpă nu îşi execută corespunzător obligaţiile în discuţie, în termenul de remediere acordat, de minim 24 de ore;
   • PARTENERUL cesionează drepturile şi/sau obligaţiile sale contractuale fără acordul expres, exprimat în scris, al YouDeal;
   • la inițiativa YouDeal, în cazul în care prin conduita sa, PARTENERUL depreciază şi/sau aduce atingere, în orice mod, mărcilor reprezentate de YouDeal şi/sau imaginii şireputaţiei acestuia;
  3. În privinţa situaţilor care justifică rezilierea prezentului acord, partea contractantă în culpă se află de plin drept în întârziere.
  4. Denunţarea contractului de către PARTENER se poate face printr-o notificare prealabilă cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte încetarea contractului, dar nu mai înainte de stingerea tuturor obligaţiilor asumate faţă de Clienţii YouDeal/beneficiarii finali. 
  5. Denunțarea contractului de către YouDeal poate fi făcută în orice moment, fără nicio justificare față de PARTENER.
  6. Indiferent de cauza încetării contractului, aceasta nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
 8. Confidențialitate
  1. Termenii prezentului contract sunt confidențiali și PARTENERUL este de acord să nu divulge condițiile descrise în acest contract terților.
  2. Condițiile cuprinse în prezentul contract și anexele aferente și informațiile obținute în baza acestora sunt confidențiale între YouDeal și PARTENER și necunoscute publicului general în afara prezentului Contract.
  3. Părţile se obligă să nu divulge terţelor persoane informaţiile obţinute în timpul derulării prezentului contract, cu excepţia situaţiei în care cealaltă Parte îşi dă acordul în mod expres în acest sens. De asemenea, reprezintă excepţie de la prezenta reglementare divulgarea de informaţii la solicitarea legală a autorităţilor cu competenţe în acest sens. 
  4. Toate informațiile despre Clienții YouDeal (cumpărători) furnizate PARTENERULUI de către YouDeal sunt informații strict confidențiale și PARTENERUL este de acord să păstreze confidențialitatea și intimitatea informațiilor despre Clienții YouDeal și garantează că respectivele informații nu vor fi făcute publice sau puse la dispoziție pentru utilizarea de orice terță parte. Această obligaţie subzistă pentru o perioadă de minim 2 ani după încetarea raporturilor contractuale dintre PARTENER şi YouDeal. PARTENERUL este de acord să nu contacteze independent Clienții YouDeal folosind informațiile furnizate de către YouDeal, să nu trimită acestora materiale de marketing sau promoționale, decât cu acordul direct și explicit al Clienților YouDeal și nici să nu abuzeze în alt mod de informațiile furnizate de YouDeal.
 9. Litigii
  1. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la validitatea prezentului contract sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material de la sediul YouDeal Internet Corp SRL.
 10. Clauze finale
  1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. 
  2. Prezentul Contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
  3. Fiecare parte garantează că este autorizată să încheie şi să angajeze din punct de vedere juridic entitatea pe care o reprezintă, precum și să respecte prezentul Contract.
  4. PARTENERUL acceptă în mod liber şi în deplină cunoştinţă de cauză prevederilede la punctul 3.1, punctual 7.5 și punctul 9.1, cunoscând că aceasta reprezintă o clauză neuzuală în conformitate cu prevederile art. 1.203 Cod civil.
  5. Prin semnarea prezentului contract, PARTENERUL atestă că i-au fost puse la dispoziţie regulamentele, anexele la care se face referire în acest document, că le-a citit, le-a înţeles în totalitate şi că îşi asumă integral drepturile şi obligaţiile reciproce decurgând din prezentul Contract.
  6. De asemenea, părţile acceptă şi sunt de acord că regulamentele/anexele prevăzute în prezentul document vor putea fi actualizate, revenind în sarcina YouDeal să pună la dispoziţie varianta actualizată a documentelor şi în sarcina PARTENERULUI să ia la cunoştinţăşi să respecte această formă actualizată.